Skip Navigation
Kalamazoo College
(c)CMcGuireKSpr2011_0078

Faculty

Carol Anderson
Phone: 269-337-7114
Laura Barraclough
Phone: 269-337-7406
Max G. Cherem
Phone: 269-337-7077
Jennifer Einspahr
Phone: 269-337-7059
Shreena N. Gandhi
Phone: 269-337-7412
Adriana Garriga-Lopez
Phone: 269-337-7363
Alison Geist
Phone: 269-337-7432
Gary Gregg
Phone: 269-337-7069
Christine Hahn
Phone: 269-337-7006
Amelia Katanski
Phone: 269-337-7045
Maksim Kokushkin
Phone: 269-337-7122
Christopher Latiolais
Phone: 269-337-7076
Babli Sinha
Phone: 269-337-7075
Michael Sosulski
Phone: 269-337-7156